Wednesday 24 July 2024 11:36

Algemene voorwaarden geldig vanaf 1 januari 2024

Certilux Certification Group resulteert binnen Casa Sinove BV met ondernemingsnummer 0809.948.515 en met maatschappelijke zetel te Molenstraat 51 9340 Impe. Certilux® is een geregistreerd en beschermd handelsmerk. Alle opdrachten van Certilux Certification Group worden uitgevoerd volgens de geldende wetsbepalingen, reglementaire bepalingen en technische voorschriften, alsook volgens onderstaande algemene voorwaarden:

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Certilux Certification Group (hierna te noemen 'Certilux') en een opdrachtgever. 
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de opdrachtgever, waar voor de uitvoering ervan door Certilux derden dienen te worden betrokken. 
1.3 Indien Certilux niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Certilux in enigerlei mate het recht zou verliezen om inbestaande of andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 
1.4 Elke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Certilux zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, blijft de offerte of aanbieding 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum vermeld op de offerte of aanbieding.
2.2 Zolang de offerte of aanbieding niet is aanvaard, behoudt Certilux het recht deze te herzien of te herroepen.
2.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Certilux daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Certilux anders aangeeft.
2.4 Tenzij in de desbetreffende aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen en offertes gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden gedurende normale werktijden (tussen 8 en 16 uur) op werkdagen (van maandag tot vrijdag).
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Certilux niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.7 Certilux kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien deze een aannemelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Certilux is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
3.2 De opdrachtgever is ertoe gebonden om de agent-bezoeker van Certilux toegang te verlenen tot de te onderzoeken gebouwen, terreinen, installaties en de ruimten waarin deze installaties zich bevinden.
3.3 De opdrachtgever stelt alle nodige middelen, documenten en informatie ter beschikking van de agent-bezoeker, zodat het onderzoek in de beste werkomstandigheden en de arbeidsomstandigheden betrekking hebbende wetten en/of regelingen volledig in acht worden genomen.
3.4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst mag de agent-bezoeker zich toegang verschaffen tot de te onderzoeken gebouwen, terreinen, installaties en de ruimten waarin deze installaties zich bevinden en het onderzoek verrichten zonder aanwezigheid van de opdrachtgever, of diens aangesteld of bevoegd geacht persoon.
3.5. Indien de agent-bezoeker op verzoek van de opdrachtgever, of diens aangesteld of bevoegd geacht persoon verzocht wordt om de sleutel af te halen of terug te vinden op een afgesproken plaats en tevens verzocht wordt het plaatsbezoek uit te voeren zonder aanwezigheid van de opdrachtgever, of diens aangesteld of bevoegd geacht persoon, dan heeft Certilux het recht om het plaatsbezoek uit te voeren op een afwijkend moment of datum, dan deze aanvankelijk overeengekomen en/of gecommuniceerd.
3.6 Indien de agent-bezoeker niet in de mogelijkheid wordt gesteld het onderzoek uit te voeren, zullen de eraan verbonden kosten in rekening gebacht worden.
3.7 Ingeval de opdrachtgever de aanvaarde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, of de overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk verbreekt is de opdrachtgever aan Certilux een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, overeenkomstig de daarvoor toepasselijke tarieven.

4. Tarieven

4.1 De tarieven van de door Certilux te leveren prestaties zijn exclusief BTW of andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld, en vallen steeds ten laste van de opdrachtgever. Bijkomende prestaties en onkosten die door welke reden dan ook toe te schrijven zijn aan de opdrachtgever, worden berekend aan de voorwaarden die op het ogenblik van uitvoering van kracht zijn en als dusdanig gefactureerd.
4.2 Iedere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden die niet voor rekening van Certilux komen en/of redelijkerwijze niet door Certilux konden worden voorzien, komt voor rekening van de opdrachtgever.

5. Betaling

5.1 De betaling dient te gebeuren binnen de 10 dagen na factuurdatum op de door Certilux aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
5.2 De facturen zijn betaalbaar te Impe (Lede), uiterlijk op hun vervaldag. Niet-betaling op de gestelde vervaldag geeft aanleiding tot een conventionele rente van 17% per jaar op de verschuldigde sommen, zonder aanmaning, vanaf de datum van facturatie tot de dag der algehele betaling, desgevallend na gerechtelijke invordering. Bovendien zal het hoofdbedrag vermeerderd worden, zonder voorafgaandelijke aanmaning daartoe, en dit met een minimum van 125 euro en een maximum van 1.875 euro, met 10% van de hoofdbedragen, dit ten titel van conventioneel schadebeding zonder dat een voorafgaandelijke aanmaning is vereist. Alle kosten verbonden aan invordering, voorbereiding van rechtzaken, kosten verbonden aan deurwaarders, advocatenkosten en gerechtskosten zijn steeds en integraal ten laste van de opdrachtgever en zitten niet in voormelde schadebedingen vervat.
5.3 Certilux behoudt zich het recht om een lagere aanmaningskost te hanteren bij een eerste of tweede aanmaning, zonder afbreuk te maken op de bepalingen in artikel 5.2.
5.4 Certilux behoudt uitdrukkelijk en ontegensprekelijk het eigendomsrecht van alle geleverde of deels geleverde goederen en diensten, bij niet of niet volledige betaling van deze goederen en diensten. Dit eigendomsvoorbehoud blijft geldig in geval van faillissement of concordaat van de medecontractanten.
5.5 (Energieprestatie)certificaten, keuringsverslagen elektriciteit (AREI), keuringsverslagen gas, water, riolering..., schattingsverslagen en waardebepalingen, plaatsbeschrijvingen en alle soortgelijke documenten krijgen slechts rechtsgeldigheid en worden pas tegenstelbaar aan derden vanaf het ogenblik dat deze én geleverd én volledig betaald werden. Dit is tevens van toepassing op goederen en diensten die voor rekening van Certilux door derden werden uitgevoerd.
5.6 Het is een opdrachtgever, eigenaar of derde uitdrukkelijk verboden om in punt 5.5 certificaten, attesten, verslagen of documenten te gebruiken voor welke publicatie of (rechts)handeling dan ook, zolang het eigendomsrecht niet werd overgedragen. Om over het eigendomsrecht te kunnen beschikken moeten de documenten geleverd én volledig betaald zijn.
5.7 Zolang het eigendomsrecht van certificaten, attesten, verslagen of documenten niet werd overgedragen, heeft Certilux de mogelijkheid deze te herroepen, aan te passen of nietig te verklaren. In geval van nietigverklaring worden de documenten geacht nooit te hebben bestaan. Voor alle eruit voortvloeiende (rechts)handelingen en overeenkomsten kan tevens de nietigheid ingeroepen worden door Certilux of door elke belanghebbende partij. De nietigverklaring ontslaat de opdrachtgever niet tot het vereffenen van zijn schulden.
5.8 Elke annulatie of wijziging van afspraak van plaatsbezoek kan, zonder kosten, minimaal 48u voor de geplande datum telefonisch aangevraagd worden door de opdrachtgever. Bij wijziging of annulatie binnen de 48u voor het geplande keuringsmoment, of wanneer er geen toegang wordt verleend tot de te keuren installatie op het moment van de keuringsafspraak, wordt er een administratieve kost aangerekend van 60 euro excl. BTW.
5.9 In geval van geschillen is enkel het Vredegerecht te Aalst, de Rechtbank van eerst aanleg te Dendermonde of de Rechtbank van koophandel Gent afdeling Dendermonde bevoegd.

6. Contractduur 

6.1 De overeenkomst tussen Certilux en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2 Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden.
6.3 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Certilux derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Certilux dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Bij overschrijding van deze verlengde termijn is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover er nog geen werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
6.4 Certilux is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Certilux ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Certilux kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Indien Certilux tot opschorting of ontbinding overgaat, is Certilux op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.5 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. Overmacht

7.1 Certilux is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Certilux geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Certilux niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Certilux of van derden daaronder inbegrepen. Certilux heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Certilux zijn verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Voor zover Certilux ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Certilux gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8. Geheimhouding

8.1 De partijen zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsook van alle andere gegevens die als vertrouwelijk zijn aan te duiden, afkomstig van de andere partij. ook informatie over het dossier bekomen door derden, wordt als vertrouwelijk behandeld. De opdrachtgever is bovendien tot geheimhouding gehouden van alle op de uitvoering van de overkomst door Certilux  betrekking hebbende informatie, tenzij hiervoor toestemming werd verleend door Certilux.
8.2 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, nodig voor de uitvoering van de opdracht, mogen door Certilux gekopieerd en bewaard worden. Certilux verbindt zich ertoe deze niet uit handen te geven of mede te delen aan onbevoegde derden.
8.3 De verplichtingen van vertrouwelijkheid kunnen niet ingeroepen worden wanneer de wettelijke voorschriften of regelgevingen het opsturen of doorgeven van informatie naar de overheid, BELAC of een gerechtelijke instantie eisen. Certilux beslist of de klant of zijn vertegenwoordiger hiervan op de hoogte wordt gebracht, tenzij dit bij wet verboden is.
8.4 De verplichtingen van vertrouwelijkheid vervallen in geval van invordering van onbetaalde facturen en alle mogelijke juridische handelingen die Certilux in dit kader kan stellen.

9. Klachten en beroepen

9.1 Klachten kunnen telefonisch, per mail, of per (aangetekende) brief ingediend worden bij Certilux. Beroepen kunnen enkel per aangetekende brief ingediend worden. Beroepen worden gedefinieerd als alle meldingen waarbij de besluitvorming van het certificaat of attest geprotesteerd wordt. Klachten zijn dan per definitie alle overige meldingen.
9.2 De indiender dient in geval van klachten en beroepen ten aanzien van werkzaamheden van Certilux te reageren binnen de drie werkdagen nadat hij/zij onregelmatigheden bij het verrichten van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft en/of de betreffende schade heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. Na verloop van deze termijn vervalt ieder recht op schadevergoeding en/of herstel van onregelmatigheden.
9.3 Zelfs indien de indiener tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Certilux opdracht gegeven heeft.
9.4 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Certilux de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de indiener vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de indiener voldoen.
9.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Certilux daardoor gevallen, integraal voor rekening van de indiener. Gezien deze dossier behandeld worden door een senior consultant/expert bedragen de interne kosten minimaal €350/uur excl. BTW. Externe kosten voor juridische bijstand en externe experts worden tevens aangerekend.
9.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is of overwegend ongegrond is en indien deze klacht heeft geleid tot een onderzoek door een toezichthoudende, bevoegde of andere overheid, dan komen de kosten daardoor ontstaan tevens ten laste van de indiener. Gezien deze dossier behandeld worden door een advanced senior consultant/expert bedragen de interne kosten minimaal €450/uur excl. BTW. Externe kosten voor juridische bijstand en externe experts worden tevens aangerekend.
9.7 De resultaten en beslissingen omtrent de ingediende klachten of beroepen zullen niet gebaseerd zijn op discriminerende, subjectieve of partijdige handelingen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Certilux neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatsverplichting.
10.2 Certilux is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Certilux is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.3 Certilux is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Certilux aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan Certilux toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Certilux is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten inzake verwijderen van asbest en schade door bedijfsstagnatie.

11. Intellectuele eigendom

11.1 Certilux behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Certilux heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.